POLITYKA PRYWATNOŚCI Mobiem

Niniejsza polityka opisuje, jak Mobiem sp. z o.o. (Mobiem) gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników stron internetowych oraz aplikacji mobilnych Mobiem.

Polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie.

Ochrona prywatności

 1. Mobiem gwarantuje użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Mobiem w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników.
 3. Mobiem umożliwia korzystanie ze swoich serwisów i aplikacji w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów i aplikacji wymagane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w sytuacjach wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  1. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu dokonania czynności przetwarzania danych, których dotyczy udzielona zgoda,
  2. w postaci zagregowanej niepozwalającej na bezpośrednią identyfikację, charakteryzującej populację użytkowników aplikacji i serwisów Mobiem aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

 1. Gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Poza regulaminami usług, informacje dotyczące nas jako Administratora, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inne wymagane prawem publikujemy na stronie: www.prywatnosc.mobiem.pl

 2. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług?

  To tzw. dane internetowe, które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane aplikacje, informacje o urządzeniu końcowym w tym jego lokalizację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w aplikacjach mobilnych zarządzanych przez Mobiem, atrybuty kampanii marketingowych.

 3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane są przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii.

 4. Czy udostępniamy Twoje dane?

  Mobiem przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich użytkowników. Udaje się to dzięki działaniom organizacyjnym, technicznym oraz unikalnemu know how. Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

  Podmioty trzecie: w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Mobiem zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

  W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

  Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Mobiem dba w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

 5. Świadcząc usługi w ramach swojej działalności Mobiem udziela dostępu lub udostępnia dane osobowe różnym podmiotom.

  Z reguły są to nasi podwykonawcy, którym określamy w jakim zakresie mogą na nasze zlecenie wykonywać operacje na danych osobowych. Dotyczy to m.in.


  Warto mieć na uwadze, że:

  W każdym wypadku umowa jaką zawieramy z podwykonawcą zobowiązuje podwykonawcę do poufności i wykonywania tylko i wyłącznie niezbędnych operacji na danych osobowych użytkownika.

  Udostępniamy również dane (nie wszystkie ale wybrane) takim podmiotom jak operatorzy płatności elektronicznych w związku ze zleceniem przez Ciebie płatności elektronicznej.

  W pozostałym zakresie dane mogą być udostępniane organom i instytucjom państwowym na podstawie ściśle powołanej podstawy prawnej, którą za każdym razem weryfikujemy i badamy.

 6. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:
  • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów aplikacji mobilnej lub strony internetowej;
  • wyrażona zgoda: np. na zapis i odczyt plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki cookies (wskazanej poniżej)
  • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Mobiem. Dane internetowe i informacje zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych i dopasowywania przez nas wyświetlanej reklamy internetowej. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty świadczonych usług oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

 7. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:

  1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,
  2. prawo do wniesienia:
   • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
   • sprzeciwu
   • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Mobiem, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  3. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
  4. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
  5. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Mobiem nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
  6. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
  7. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
   • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
   • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
   • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
   • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na adres mailowy iodo@mobiem.pl. Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 9. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 10. Mobiem w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji - udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 11. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Mobiem może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację kolejnego wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Polityka Cookies

Polityka Cookies dla stron internetowych i aplikacji spółki Mobiem sp. z o.o.

Niniejszy dokument określa zasady wykorzystania informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych i aplikacji mobilnych spółki Mobiem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001054636, NIP: 5242743960 zwana dalej Mobiem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, w tym z zaprezentowanymi niżej rozwiązaniami służącymi do zarządzania swoimi informacjami oraz do określenia preferencji użytkownika w powyższym zakresie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Mobiem znajdują się tutaj

Mobiem gwarantuje użytkownikom korzystającym ze stron internetowych i aplikacji Mobiem prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Mobiem informuje, że używa na swoich stronach internetowych i w aplikacjach technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii do zapisywania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych i aplikacji Mobiem.

"Cookies" - co to jest?

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Wszyscy stosują pliki cookies - dlaczego? To proste - dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika - jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Z technologii cookies NIE korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt. I jeszcze jedna ważna rzecz - pliki cookies Mobiem może odczytać wyłącznie Mobiem.

Jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują nasze strony internetowe i aplikacje do potrzeb użytkownika?

Informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Przykładowo analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy zasięgu naszych usług oraz zachowania użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji co z kolei pozwala nam ciągle ulepszać nasze usługi internetowe.

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika.

Na naszych stronach i w aplikacjach korzystamy także z następcy technologii cookies, czyli Local Storage (LS). Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do cookies. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe, ale pozbawiona kilku wad swojej poprzedniczki. Przede wszystkim jest bezpieczniejsza, gdyż dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. Po drugie, duże ilości danych mogą być przechowywane, bez wpływu na wydajność witryny, gdyż nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. W przeciwieństwie do technologii cookies limit miejsca jest znacznie większy (co najmniej 5 MB), gdy w cookie można zapisać jedynie 4 KB. Daje to zdecydowanie większą swobodę i możliwości dostosowania witryny do oczekiwań użytkowników.

Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności.

Cele, do jakich wykorzystujemy technologię LS, są analogiczne jak w przypadku cookies, ale dzięki mniejszym ograniczeniom, możemy to robić znacznie lepiej, szybciej i bardziej efektywnie.

Dlaczego i jak stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie?

Mobiem wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach:

Średni okres przechowywania tych informacji przez nas w wyżej wskazanych celach wynosi do 60 dni od ich zebrania. Niektóre informacje, np. o preferencjach w danej usłudze czy dane autoryzacyjne, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści plików cookies przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.

Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez pozostałe podmioty

Mobiem umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach Mobiem.

Technologia SmartPush

Dodatkowo, w celu informowania naszych użytkowników o ważnych wydarzeniach i nowych elementach w naszych usługach, Mobiem wykorzystuje technologię SmartPush.

SmartPush to technologia, która daje możliwość jednostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, obsługiwana jest poprzez aplikacje zainstalowane na telefonie. Aby nie otrzymywać informacji należy zmienić ustawienia telefonu.

Dodatkowe informacje od naszych partnerów

Określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach prywatności.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie ze stron internetowych Mobiem, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z tych stron.

Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

Dla systemu Android:

 1. Wejść w Ustawienia
 2. Przejść do Aplikacji
 3. Wyszukać daną aplikację
 4. Wybrać Pamięć
 5. Wybrać opcję "Wyczyść dane"

Dla systemu iOS:

System iOS nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Wchodząc w Ustawienia, następnie w Ogólne i w Pamięć. Tam należy wyszukać daną aplikację, wejść w jej ustawienia i zaznaczając opcję "Usuń aplikację".
 2. Przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji do momentu pojawienia się "X" w lewym górnym rogu aplikacji. Klikając w "X" usuwa się aplikację wraz z danymi.

Instrukcja zarządzania plikami cookies

Platforma desktop

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Flash cookies

Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na stronach www.Mobiem.pl uniemożliwi odtwarzanie większości treści.

Partnerzy

Poniżej prezentujemy listę naszych partnerów technologicznych, którzy dzięki wykorzystaniu plików cookies lub innych podobnych technologii, zbierają informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych lub aplikacjach Mobiem i przetwarzają je w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika lub udostępniają te informacje innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. O zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych, do których linki znajdują się w prawej kolumnie tabeli.

Lista partnerów

Nazwa Partnera/usługa Linki
DMP (Netsprint S.A.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/
Content stream (Netsprint S.A.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/
Adsearch (Netsprint S.A.) http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/
Adx (Google.com) https://policies.google.com/privacy
Adsense (Google.com) https://policies.google.com/privacy
AFS (Google.com) https://policies.google.com/privacy
Revcontent https://faq.revcontent.com/customer/en/portal/articles/2703838-revcontent-s-privacy-and-cookie-policy
Plista https://www.plista.com/pl/about/privacy/
Sarigato sp. z o.o./Sataku http://www.sarigato.com/
Imagine The Future http://www.imaginethefuture.com/
TEN http://www.imaginethefuture.com/
Sales & More SA https://salesmore.pl/
Gemius/AdOcean https://gemius.pl
comScore https://www.comscore.com/
AdPrime http://adprime.pl
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/pl/
MOAT https://moat.com
DoubleClick https://www.doubleclickbygoogle.com/
Mobime Sp. Zo.o. http://www.mobi-me.pl/
Adrino http://www.adrino.pl/
8seconds https://8seconds.net/
Xaxis https://www.xaxis.com/
Google https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
1trn https://1trn.com/privacy.php
22-Visions http://www.universalmediasolutions.net/DataPrivacy
2KDirect Inc. https://www.ipromote.com/privacy-policy/
[24]7.ai (successor to EngageClick) https://www.247.ai/privacy-policy#gdpr_compliance
A1 Media Group http://www.a1mediagroup.jp/privacy-policy
A1platform https://www.a1platform.co.kr/privacy
Aarki http://corp.aarki.com/privacy
abilicom https://contactimpact.de/datenschutz
Acuityads https://www.acuityads.com/privacy-policy/
Adacado https://www.adacado.com/privacy-policy-april-25-2018/
Adadyn http://www.adadyn.com/privacypolicy.html
Adara Media https://adara.com/2018/04/10/adara-gdpr-faq/
Adbalancer https://www.adbalancer.com/datenschutz/
Adblade https://www.adblade.com/doc/privacy
ADBOX http://www.adboxdigital.uk/privacy
Adcash https://adcash.com/legal/
AdClear https://www.adclear.de/datenschutzerklaerung/
Adclouds https://adclouds.io/data-gdpr/
AdColony https://www.adcolony.com/gdpr/
Addictive Mobility https://addictivemobility.com/privacy.html
Addition Plus http://additionplus.com/privacy-policy/
Addroid https://addroid.com/terms.html
AdElement http://adelement.com/privacy-policy.html
Adello http://www.adello.com/privacy-policy
ADEX http://theadex.com
Adform https://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/
AdGibbon BV http://www.agcs.works/legal/
adhood https://www.theadx.com/en/privacy.php
Adikteev https://www.adikteev.com/eu/privacy/
AdKernel https://adkernel.com/privacy-policy/
AdLedge https://adledge.com/data-privacy/
adlocal.net http://adlocal.net/privacy.php
Adloox http://adloox.com/disclaimer
Adludio https://adludio.com/termsandconditions
AdMaster/LnData http://www.admaster.com.cn/eng/index.php?c=abouts&a=content&code=useterms_en
AdMaxim http://www.admaxim.com/admaxim-privacy-policy/
Admedo https://www.admedo.com/privacy-policy
Admetrics https://admetrics.io/en/privacy_policy/
Admixer https://admixer.net/privacy
adnanny.com http://adserver01.de/
Adnetic https://adnetic.ru/policies/privacy
Adobe Advertising Cloud https://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html
AdPlay https://rtb.adplay-mobile.com/privacy-policy
AdPredictive http://adpredictive.com/optout/
AdRetarget https://adretarget.me/privacy-policy/
Adriver https://www.adriver.ru/about/privacy-en/
AdRoll, Inc. https://www.adroll.com/gdpr
Adsniper http://ad-sniper.com/docs/privacy-en.pdf
Adssets http://adssets.com/policy
adTarget.me https://adtarget.me/privacy.html
Adtelligence https://adtelligence.com/en/data-privacy/
Adtelligent Inc. https://adtelligent.com/terms-and-conditions/
AdTrader https://adtrader.com/privacy.html
AdTriba https://privacy.adtriba.com/
advanced STORE GmbH https://www.ad4mat.com/en/privacy/
Advanse http://advanseads.com/privacy-policy/
Adventive https://www.adventive.com/privacy-policy/
Adventori https://www.adventori.com/fr/avec-nous/mentions-legales/
Adverline https://www.adverline.com/privacy/privacy.html
Advertserve https://privacy.advertserve.com/
Advmaker https://advmaker.net/policy/
advolution.control http://advolution.de/privacy.php
Adways SAS http://www.adways.com/policy/
Adzerk https://dev.adzerk.com/docs/privacy-policy-customers
Adzymic http://www.adzymic.co/privacy
AE Media http://www.aemedia.sg/privacy-policy/
Aedge Performance S.L. https://www.peakadx.com/privacy.php
AerServ https://www.aerserv.com/privacy-policy/
affilinet https://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy
Aidata https://my.aidata.me/data/uploads/aidata.me-privacy-policy.pdf
Airtory https://airtory.com/privacy_policy.html
Akamai http://www.akamai.com/compliance/privacy
AKTYVUS SEKTORIUS http://business.eskimi.com/datacontrol
Alkemics https://www.alkemics.com/privacy/
All In Views LTD https://www.allinviews.com/privacy-policy
Alooma http://alooma.tv/privacypolicy.htm
Amazon https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
Amino Payments, Inc. https://www.aminopay.com/gdpr-compliance/
Amobee https://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines
Analights https://analights.com/docs/analights-consent-to-the-processing-of-personal-data-en.pdf
Aniview Inc. https://www.aniview.com/privacy-policy/
Answer Media http://www.answermedia.com/privacy
AntVoice https://www.antvoice.com/en/privacypolicy/
APNIC https://labs.apnic.net/privacy.shtml
AppGrowth Inc. https://s3.amazonaws.com/appgrowth-cloud/legal/Privacy-Policy-Appgrowth.pdf
Appier https://www.appier.com/privacy_policy/latest/privacy_policy.html
AppLift https://docs.google.com/document/d/1fdKB858jH_rrs2rwhaS0lzQwvB-JP-uMjfhONgzlZz4/edit
AppLovin Corp. https://www.applovin.com/privacy
AppNexus https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
Appreciate https://appreciate.mobi/page.html#/end-user-privacy-policy
AppsFlyer https://www.appsflyer.com/product/data-privacy/
appTV https://www.apptv.com/privacy-policy
Arbigo Inc. http://www.arbigo.com/terms--policy.html
Arrivalist https://www.arrivalist.com/privacy#gdpr
Art of Click http://www.artofclick.com/privacy-policy/
Artsai http://www.artsai.com/home/privacy/
AudienceProject http://privacy.audienceproject.com/for-users/
Audiencevalue https://www.audiencevalue.com/legal.php
Aunica http://www.aunica.com/privacy/privacy.html
Avocet http://avocet.io/privacy-portal
Azameo http://www.azameo.fr/en/privacy-policy-notice/
BannerBuilder http://bannerbuilder.co.nz/privacy-policy/
Batch Media http://batch.ba/datenschutzerklarung/
BDSK Handels GmbH & Co. KG https://www.xxxlutz.de/ocms/privacy
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy.html
Betgenius http://betting.geniussports.com/connextra-service-terms-conditions/
Bidease https://bidease.com/terms-of-use
BidMotion http://www.bidmotion.com/gdpr
Bidswitch http://www.bidswitch.com/privacy-policy/
Bigabid http://www.bigabid.com/data-protection/gdpr
Bizible https://www.bizible.com/gdpr
Blismedia http://www.blis.com/privacy/
Blue http://getblue.io/privacy
Bluecore, Inc. https://www.bluecore.com/privacy-policy/
Blueworks https://hleb.agency/policy/eng/index.html
Bombora http://bombora.com/privacy
Bonzai https://www.bonzai.co/privacy2018.html
Booking.com https://www.booking.com/content/privacy.en-gb.html
Brainworkz http://brainworkz.eu
Branch https://branch.io/policies/
Bridgewell http://www.bridgewell.com.tw/privacy/
Bucksense https://www.bucksense.com/platform-privacy-policy/
C3 Metrics https://c3metrics.com/privacy
Cablato http://cablato.com/privacy
CapitalData https://www.capitaldata.fr/charte-vie-privee-display-personnalise/
Cauly https://www.cauly.net/index.html#/home/privacy4
Cedato https://www.cedato.com/privacy-policy/
Celtra https://www.celtra.com/privacy-policy/
Centro https://www.centro.net/privacy-policy/
Chalk Digital http://www.chalkdigital.com/privacy-policy-2/
Cheq https://www.cheq.ai/privacy
Chitika https://chitika.com/privacy-policy/
Cint https://www.cint.com/participant-privacy-notice/
Clearstream.TV, Inc https://www.clearstream.tv/privacy-policy
Clickagy https://www.clickagy.com/privacy/
ClickForce http://www.clickforce.com.tw/site/privacyPolicy
Clickonometrics https://www.clickonometrics.com/optout/
Clickpoint http://site.clickpoint.com/privacy
Clinch https://clinch.co/pages/privacy.html
Cloud Technologies http://green.erne.co/assets/PolicyCT.pdf
Cloudflare https://www.cloudflare.com/security-policy/
CoAdvertise http://www.coadvertise.com/en/gdpr/
CollegeHumor http://www.collegehumor.com/static/privacy/policy
Combell https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy
Commanders Act https://www.commandersact.com/en/privacy/
comScore https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy
Connatix https://connatix.com/privacy-policy/
Connexity http://connexity.com/gb/privacy-policy/
Constant Contact https://www.constantcontact.com/legal/privacy-statement
Contobox (by Crucial Interactive) http://www.advertisers.contobox.com/privacy-policy
Conversant/CJ Affiliate https://www.conversantmedia.eu/legal/privacy-policy
Conversion Logic http://www.conversionlogic.com/privacy-policy-overview/
Conversive https://conversive.nl/privacy/
Cortex http://www.heraldweekly.com/privacy-policy/
Couporando GmbH https://www.couporando.pl/polityka-prywatnosci
Credebat https://www.credebat.com/privacy-policy
Crimtan https://crimtan.com/privacy-ctl/
Criteo https://www.criteo.com/privacy/
CrossInstall, Inc https://www.crossinstall.com/data
Crutchfield https://www.crutchfield.com/support/privacy.aspx
CUBED http://cubed.ai/privacy-policy/gdpr/
Cuebiq https://www.cuebiq.com/privacypolicy/
CyberAgent https://adtech.cyberagent.io/privacy
d3media http://www.d3sv.net/privacy/
DAC http://www.dac.co.jp/english/utility/rule
Datalicious https://www.datalicious.com/privacy/
DataXu https://www.dataxu.com/gdpr/
DaVinci11 http://www.adsfactor.com/gdpr.html
DeepIntent https://www.deepintent.com/datapolicy/
Delta Projects http://www.deltaprojects.com/data-collection-policy/
DeltaX http://www.deltax.com/gdpr.html
Demand Side Science, Inc. http://demand-side-science.jp/privacy
Demandbase https://www.demandbase.com/privacy-policy/
DENTSU http://www.dentsu.co.jp/terms/data_policy.html
Dentsu Aegis Network http://www.dentsu.com/termsofuse/data_policy.html
Digiseg http://www.digiseg.io/GDPR/
Digitec Galaxus AG https://www.digitec.ch/de/Wiki/2791
Digitize http://www.digitize.ie/online-privacy/
Display.direct https://display.direct/wp-content/uploads/2018/04/Privacy-Policy.pdf
DistroScale http://www.distroscale.com/about/privacy-policy/
DMA Institute https://www.dma-institute.com/privacy-compliancy/
Dochase http://www.dochase.com/privacy.html
Double Check https://adchex.com
DoubleVerify https://www.doubleverify.com/privacy/
Downstream.ai http://www.downstream.ai/privacy.html
DServe http://dserve.dentsu360th.com/privacy-policy
Dstillery https://dstillery.com/privacy-policy/
DTS https://client.adhslx.com/privacy.html
DYNADMIC http://eu.dynadmic.com/privacy-policy/
DynAdmic Corporation http://us.dynadmic.com/privacy-policy/
E-Contenta https://e-contenta.com/en/privacy/
E-Planning https://www.e-planning.net/en/privacy.html
EASYmedia https://www.rvty.net/gdpr
eBay https://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260#section12
ebuilders http://ebuilders.nl/privacy
econda GmbH https://www.econda.de/service/datenschutz/
Effinity https://www.effiliation.com/politique-confidentialite.html
eMarketingSolutions https://emarketingsolutions.es/privacy-policy
Emerse https://www.emerse.com/privacy-policy/
emetriq https://www.emetriq.com/datenschutz/
engageBDR http://engagebdr.com/terms/EngageBDR_Buyer_Addendum_December_2015.pdf
Ensighten https://www.ensighten.com/privacy-policy/
ENVISIONX LTD http://envisionx.co/privacy
Epic Combo http://adagnit.io/privacy-policy/
Erate http://www.eratead.com/privacy_policy.pdf
eSearchVivsion http://www.esvdigital.com/cgu/
Essens https://essens.no/privacy-policy/
ESV https://www.wizaly.com/terms-of-use#privacy-policy
Etu Corporation https://www.etusolution.com/index.php/en/about/gdpr
Eulerian Technologies https://www.eulerian.com/en/privacy/
EVC http://morequalifiedleads.co.uk/privacy.html
Evidon https://www.evidon.com/resources/privacy-statement/
Exactag https://www.exactag.com/en/data-privacy/
Exponential http://exponential.com/privacy/
Exposebox http://www.exposebox.com/policy.html
Extreme Reach https://extremereach.com/privacy-policy/
Eyereturn Marketing https://eyereturnmarketing.com/privacy/
F@N communications http://www.fancs.com/privacypolicy
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update
Fiverr https://www.fiverr.com/privacy-policy
Flashtalking http://www.flashtalking.com/privacypolicy/
FlixMobility https://www.flixbus.com/privacy-policy
Forbes https://www.forbes.com/fdc/privacy.html
Foursquare https://foursquare.com/legal/privacy
Fractional Media https://www.fractionalmedia.com/privacy-policy
Freckle IoT https://freckleiot.com/privacy-policy/
Fringe81 http://www.fringe81.com/privacy/
FuelX http://www.fuelx.com/privacy
FUSIO BY S4M http://www.s4m.io/privacy-policy/
Fyber https://www.fyber.com/legal/gdpr-faqs/
GDM Services, Inc d/b/a Fiksu DSP https://fiksu.com/gdpr/
Gemius https://www.gemius.com/cookie-policy.html
GetIntent https://getintent.com/privacy/
GfK https://sensic.net/
Giantmedia http://giantmedia.com/about-giant/privacy-policy/
GlobalWebIndex http://legal.trendstream.net/non-panellist_privacy_policy
GO.PL https://go.pl/polityka-bezpieczenstwa-danych-osobowych/
GoldSpot Media https://corp.fluct.jp/privacy/gsm/
Goodway Group https://goodwaygroup.com/privacy-policy/
GP One http://www.gsi-one.org/templates/gsi/en/files/privacy_policy.pdf
Gridsum https://ad2.gridsumdissector.com/about-googleadwords-privacy?lang=en
GroovinAds http://www.groovinads.com/en#privacy_modal
GroundhogTech http://www.ghtinc.com/mi-dsp/privacy-policies/
GroundTruth https://www.groundtruth.com/privacy-policy/
GroupM https://www.groupm.com/privacy-policy
Grupa Interia.pl https://prywatnosc.interia.pl/
Gruuv Interactive https://www.gruuvinteractive.com/privacy-policy/
Gruvi http://www.gruvi.tv/gdpr
gskinner https://createjs.com/legal/privacy.html
Haensel AMS https://haensel-ams.com/data-privacy/
Happyfication inc https://happyfication.com/privacy-policy/
Havas Media France - DBi http://www.centraltag.com/commercial/policy/index.action
hbfsTech http://www.hbfstech.com/fr/privacy.html
Herolens https://herolens.com/privacy.html
HockeyCurve http://hockeycurve.com/optout.html
Hotels.com L. P. https://uk.hotels.com/customer_care/privacy.html
Housing.com https://housing.com/terms.html
HQ GmbH https://www.hqgmbh.eu/datenschutz.html
hurra.com http://www.hurra.com/impressum
hybrid.ai https://hybrid.ai/data_protection_policy
IAS https://integralads.com/privacy-policy/
iBILLBOARD http://www.ibillboard.com/privacymanagement/
IBM https://www.ibm.com/customer-engagement/digital-marketing/gdpr
IGAWorks http://www.igaworks.com/en/rule_user.html
Ignition One https://www.ignitionone.com/privacy-policy/gdpr-subject-access-requests/
Impact https://impact.com/privacy-policy/
Improve Digital https://www.improvedigital.com/privacy-policy/
INCUBIQ https://www.wootled.com/privacy
Index Exchange http://www.indexexchange.com/privacy/
Infectious Media https://impressiondesk.com/
INFOnline https://www.infonline.de/datenschutz/
Inmind https://opinion.com.ua/Default.aspx?p=confidential&l=1
InMobi https://www.inmobi.com/privacy-policy-for-eea
Innity https://www.innity.com/privacy-policy.php
Innovid http://www.innovid.com/privacy-policy
Inspired Mobile https://www.inspired-mobile.com/GDPR-how/
Instinctive https://instinctive.io/privacy
Integral Ad Science http://www.integralads.com/privacy-policy
intelliAd https://www.intelliad.de/datenschutz
Interplus https://www.now-tracking.com/privacy.html
Interpolls https://www.interpolls.com/privacy
Interpublic Group https://www.interpublic.com/privacy-notice
Interrogare GmbH https://www.interrogare.de/en/contact/data-protection/
Intimate Merger https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy-en/
IOTEC https://www.iotecglobal.com/privacy-policy/
IQM https://iqm.com/privacy-policy
Jampp https://jampp.com/privacy-policy/
Jivox http://www.jivox.com/privacy/
Joystick Interactive http://joystickinteractive.com/privacy.html
JustWatch https://www.justwatch.com/uk/imprint
Kadam https://www.kadam.net/ru/privacy-policy
Kantar https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement
KAYAK https://www.kayak.com/privacy
KEEN http://www.ingenio.com/documents/help/privacypolicy.asp
KeyCDN https://www.keycdn.com/gdpr
Kimia Group https://kimiagroup.com/privacy-policy.html
Knorex https://www.knorex.com/privacy
Kochava https://www.kochava.com/support-privacy/
KPI Solutions https://www.adv.admeme.net/en/privacy/optout.html
Kwanko http://www.kwanko.com/gdpr
Kwanzoo http://www.kwanzoo.com/cms/gdpr-privacy-addendum/
LANDS' END https://www.landsend.com/customerservice/legal_policies/privacy/
LemonPi https://www.lemonpi.io/privacy-policy/
Lifesight https://www.lifesight.io/privacy
LifeStreet http://www.lifestreet.com/privacy
Liftoff https://liftoff.io/privacy-policy/
Ligatus https://www.ligatus.com/en/privacy-policy
LINK Institut http://www.link.ch/privacy
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Linkstorm https://www.linkstorm.net/privacy/
ListenLoop https://listenloop.com/user-consent-policy
LiveIntent https://liveintent.com/services-privacy-policy/
LivelyImpact http://www.livelyimpact.com/privacy-policy.html
LiveRamp https://liveramp.com/service-privacy-policy/
LKQD http://www.lkqd.com/privacy-policy/
Localsensor https://www.localsensor.com/privacy.html
Localstars https://www.localstars.com/localstars-privacy-policy
Lockon https://www.ebis.ne.jp/gdpr_e/
LOKA Research https://lokaplatform.com/privacy/
LoopMe https://loopme.com/privacy/
Lotame https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
LotLinx® https://www.lotlinx.com/privacy-statement/
Louder http://louder.com.au/privacy/
Lucid https://drive.google.com/file/d/15XwJA8U1WixiYRIqz1dBq-gokgLLszpi/view?usp=sharing
M,P,NEWMEDIA, https://www.mp-newmedia.com/datenschutz
Macromill group https://www.metrixlab.com/privacy-statement/
MADGIC https://www.madgic.com/privacy-and-protection-policy/
Maelico LTD http://hyperadx.com/privacy_policy.html
Mail.ru https://help.mail.ru/mail-help/UA
MainADV http://www.mainad.com/privacy-policy
Manage.com https://www.manage.com/privacy-policy/
Market Points, Inc. http://www.marketpointsinc.com/privacy.html
Marketing Science Consulting Group, Inc. http://mktsci.com/privacy_policy.htm
Markit https://www.markitdigital.com/products/ads/privacy-policy/
Mashero http://www.mashero.com/en/privacy-protection
Maverick https://www.mvrck.co.jp/privacy/about-targeting-ad/
MaxCDN https://www.maxcdn.com/gdpr/
MBR Targeting Gmbh https://privacy.mbr-targeting.com
Media Force http://www.mediaforce.com/privacy.html
media.ventive GmbH http://www.contentspread.net/?page=privacy
Mediahead http://mediahead.com
MediaMath http://www.mediamath.com/privacy-policy/
MEDIAN http://www.median.eu/en/privacy-policy/
MediaPlus http://www.mediaplus.pl/pl/privacy-policy.html
Mediarithmics https://www.mediarithmics.com/en/data-privacy.html
mediasmart https://mediasmart.io/privacy/
MediaWallah http://mediawallah.com/privacy-policy/
Meetrics https://www.meetrics.com/en/data-privacy/
Metalyzer https://metapeople.com/datenschutz/
MGID https://www.mgid.com/privacy-policy
Miaozhen Systems http://www.miaozhen.com/index.php/EN/Index/articontent/articleid/202.html
MicroAd https://www.microad.co.jp/privacy/
Millemedia https://www.millemedia.de/datenschutz/
MindTake Research https://www.mindtake.com/en/reppublika-privacy-policy
MiQ http://wearemiq.com/privacy-policy/
Mixmarket Affiliate Network http://mixmarket.biz/confidential/
Mixpo http://www.netsertive.com/privacy-policy/
Mobfox https://www.mobfox.com/privacy-policy/
Mobile Innovations http://paypersale.ru/index/optout
Mobitrans http://www.mobitrans.net/privacy-policy/
Mobpro http://mobpro.com/privacy.html
Mobusi https://www.mobusi.com/privacy.en.html
Mobvista/Mintegral https://www.mintegral.com/en/privacy
Moloco Ads http://www.molocoads.com/private-policy.html
Momentum http://www.m0mentum.co.jp/privacy.html
Mopedo http://mopedo.com/privacy-terms/
MSI-ACI http://site.msi-aci.com/Home/FlexTrackPrivacy
N2 https://n2.fi/privacy-policy/
Nano Interactive http://www.nanointeractive.com/privacy
Naoplay http://www.digigladd.com/privacy.php
Native Touch https://nativetouch.com/privacy-policy/
NativeAds.com https://nativeads.com/privacy-policy.php
Navegg https://www.navegg.com/en/privacy-policy/
Neodata Group https://www.neodatagroup.com/en/security-policy
NEORY GmbH https://www.neory.com/privacy.html
Net Info https://www.netinfocompany.bg/privacy.php
NET-Metrix AG https://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerung
Netflix http://www.netflix.com/google-3PAS-info
Netquest https://www.nicequest.com/us/privacy
Netscore http://netscore.pl/polityka-prywatnosci/
NetSuccess https://www.inres.sk/optout/index_sk.html
Neuralone https://web.neural.one/privacy-policy/
Neustar https://www.home.neustar/privacy
NEXD https://nexd.com/privacy-policy/
Nexus Soft https://www.nexus-soft.org/index/privacy
Nielsen http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.html
NinthDecimal http://www.ninthdecimal.com/privacy-policy-terms-of-service/
Nordic Factory Solutions AB https://www.bannerflow.com/privacy
Norstat https://opinion-people.com/dataprotection
Novem http://www.novem.pl/doc/Novem_polityka_prywatnosci.pdf
nugg.ad https://nugg.ad/de/datenschutz/allgemeine-informationen.html
numberly http://ads.1000mercis.com/us.html
Oath https://policies.oath.com/xw/en/oath/privacy/enterprise/b2bprivacypolicy/
Objective Partners https://www.objectivepartners.com/cookie-policy-and-privacy-statement/
Omnicom Media Group https://www.omnicommediagroup.com/disclaimer.htm
OmniVirt https://www.omnivirt.com/tos/privacy/
On Device Research https://ondeviceresearch.com/GDPR
OneDigitalAd Technologies https://www.onedigitalad.com/privacy/privacyPolicy.html
OneTag https://www.onetag.net/privacy/
Onseo http://onseo.biz/privacy.html
OpenSlate https://www.openslate.com/general-data-protection-regulation-gdpr-compliance-statement/
OpenX Technologies https://www.openx.com/legal/privacy-policy/
OpinionAds https://opinionads.com/privacy
Optimise https://www.optimisemedia.com/privacy_policy/
Optimize LCC D.B.A Genius Monkey https://www.geniusmonkey.com/gdpr.php
Optomaton http://optomaton.com/privacy.html
Oracle Data Cloud https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
Orbis Video http://www.orbisvideo.com/privacy-policy/
OTTO https://www.otto.de/shoppages/service/about/datenschutzinformation/aboutprivacyneedtoknow
OVC GmbH https://www.kissnofrog.com/legal/privacy
Overstock https://help.overstock.com/help/s/article/PRIVACY-AND-SECURITY-POLICY
Oxford BioChronometrics https://oxford-biochron.com/privacy-policy/
Papayamobile https://affiliate.appflood.com/gdpr
Parrable https://www.parrable.com/privacy
Parship https://www.parship.de/privacypolicy/
Pathmatics https://www.pathmatics.com/privacy#advertising
PERMODO http://permodo.com/de/privacy.html
Persona.ly http://persona.ly/privacy_policy
Phaistos Networks http://adman.gr/gdpr
Pi-rate / pubintl https://pi-rate.com.au/privacy.html
Pixalate http://www.pixalate.com/privacypolicy/
Piximedia https://piximedia.com/privacy/
Placecast http://placecast.net/privacy_policy.html
Placed https://www.placed.com/privacy-policy
Platform161 https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/
Platform360 http://platform360.co/privacy.html
PlatformOne https://www.platform-one.co.jp/data/
PMG https://www.pmg.com/privacy-policy/
Polldaddy https://automattic.com/privacy/
Polytab https://infernotions.com/privacy-notice/
PopRule http://purposelab.com/privacy/
ProData Media http://prodata.media/gdpr.html
ProgSol.cz http://www.impressionmedia.cz/files/Zasady-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju-IM.pdf
Protected Media http://www.protected.media/privacy-policy/
Proxi.Cloud https://proxi.cloud/info/polityka-prywatnosci/
Publicis Groupe https://www.publicismedia.de/datenschutz/
PubMatic https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/
Pulpo (An Entravision Company) https://www.pulpo.com/en/privacy-policy/
PulsePoint https://www.pulsepoint.com/privacy-policy
Pure Cobalt https://www.purecobalt.com/policy/
Qantas http://www.qantas.com/au/en/support/privacy-and-security.html#our-contact-details
Quadas http://www.quadas.com/ys.php?gid=0
Qualia https://bluecava.com/privacy-policy
Qualtrics https://www.qualtrics.com/uk/platform/gdpr/
Quantasy http://planqk.com
Quantcast https://www.quantcast.com/privacy/
QuarticON http://quarticon.com/privacy-statement/
Quple http://quple.io/privacy.html
Rackspace http://www.rackspace.com/gdpr
Rakuten Marketing https://rakutenmarketing.com/legal-notices/services-privacy-policy
RAM http://www.rampanel.com/ram_privacy_policy.html
Reactive http://reactive-agency.ru/
Realytics https://www.realytics.io/gdpr-and-how-realytics-is-getting-ready/
Realzeit https://realzeit.io/privacy.html
Recruit JP https://www.r-ad.ne.jp/optout/
REES46 https://docs.rees46.com/display/en/Legal
Refined Labs https://www.refinedlabs.com/datenschutz-rfa
Relay42 https://relay42.com/privacy
Remerge http://remerge.io/privacy-policy.html
Resonate https://www.resonate.com/privacy-policy/
RevenueMantra http://www.revenuemantra.com/privacy.html
RevJet https://www.revjet.com/privacy
Rezonence https://rezonence.com/privacy-policy/
RhythmOne LLC https://www.rhythmone.com/landing/gdpr
RichMedia Studio http://www.richmediastudio.com/privacy_policy/
RIESENIA.com https://www.adboost.sk/gdpr.html
RN SSI Group https://www.valuedopinions.co.uk/privacy
ROMIR http://ssp.rmh.ru/files/privacy_policy_eng.pdf
Rontar https://www.rontar.com/content/content-324
Roq.ad https://www.roq.ad/privacy-policy
Roy Morgan Research http://www.roymorgan.com/digital-privacy
RTB House https://www.rtbhouse.com/gdpr/
Rubicon Project http://rubiconproject.com/rubicon-project-yield-optimization-privacy-policy/
Rutarget https://segmento.ru/en/gdpr
Salesforce DMP https://www.salesforce.com/company/privacy/
SalesTube http://www.salestube.pl/files/polityka-prywatnosci.pdf
Sape https://traffic.sape.ru/policy.html
Scenestealer http://www.scenestealer.tv/privacy-policy
SCIBIDS TECHNOLOGY http://scibids.com/privacy
Scigineer https://www.scigineer.co.jp/privacy/
Scoota http://scoota.com/privacy-policy/
Seenthis https://seenthis.co/privacy-notice-2018-04-18.pdf
Sellpoints https://retargeter.com/legal-privacy/
Semasio GmbH http://www.semasio.com/privacy-policy/
SFR http://www.sfr.fr/securite-confidentialite.html
Sharethrough, Inc. https://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy
Sift Media https://www.sift.co/privacy
Signal https://www.signal.co/privacy-policy/
Silver Egg Technology http://www.silveregg.co.jp/GDPR
Simplaex GmBH https://simplaex.com/advertising-privacy-policy/
Simpli.fi https://www.simpli.fi/site-privacy-policy2/
Sizmek https://www.sizmek.com/privacy-policy/
Sketchfab, Inc. https://sketchfab.com/privacy
Sled, Inc. http://www.parsec.media/privacy-policy/
Smaato https://www.smaato.com/privacy/
Smadex http://smadex.com/end-user-privacy-policy/
Smart http://smartadserver.com/company/privacy-policy/
Smart.bid ltd http://www.smart.bid/privacy/
smartclip Holding AG http://privacy-portal.smartclip.net
Smartology https://www.smartology.net/privacy-policy/
SMARTSTREAM https://www.smartstream.tv/de/datenschutz
SmartyAds https://smartyads.com/privacy-policy
Snitcher.com http://help.snitcher.com/general-information/does-snitcher-conform-to-the-gdpr
So-net Media Networks http://www.so-netmedia.jp/cookie/index.html
Sociomantic https://www.sociomantic.com/privacy/en/
Sodel Software Solutions Pvt. Ltd. http://www.audience73.com/privacy.html
Softcrylic https://softcrylic.com/privacy-policy/
Softcube http://softcube.com/privacy-policy
Sojern https://www.sojern.com/privacy/product-privacy-policy/
Somo Audience https://somoaudience.com/legal/
Somplo http://somplo.com/privacy-policy/
SourceKnowledge http://www.sourceknowledge.com/privacy
Sovrn https://www.sovrn.com/privacy-policy/
SPACE ADSERVER https://adx.space/policy.html
Sparks47 http://www.sparks47.com/privacy/
Spartoo https://www.spartoo.co.uk/data_protection.php
Splicky https://www.splicky.com/de/web/privacy
Spotad http://www.spotad.co/privacy-policy/
SpotX https://www.spotx.tv/privacy-policy/
Spring Venture Group http://www.springventuregroup.com/privacy-policy/
SpringServe https://springserve.com/consumer-privacy
Stage Flag http://stageflag.com/privacy/
StartApp https://www.startapp.com/policy/privacy-policy/
Stratio Big Data https://www.mutua.es/politica-cookies/
StreamRail https://www.ironsrc.com/wp-content/uploads/2016/11/ironSourceDisplayPrivacyPolicy.pdf
SUITE 66 http://www.suite66.com/privacy-policy/
Supership https://supership.jp/optout/
Survata https://www.survata.com/respondent-privacy-policy/
Suzumuchi http://suzuserver.dk/GDPR/
TabMo http://static.tabmo.io.s3.amazonaws.com/privacy-policy/index.html
Taboola https://www.taboola.com/privacy-policy
TACTIC™ Real-Time Marketing http://tacticrealtime.com/privacy/
Tagtoo https://www.tagtoo.com.tw/privacy_en.html
Tail https://www.tail.digital/#privacy
Taiwan Mobile Co Ltd http://www.ghtinc.com/mi-dsp/privacy-policies/
tapCLIQ https://www.tapcliq.com/privacy
Tapklik https://www.tapklik.com/gdpr
TapSense https://www.tapsense.com/company/privacy-policy
Taptica https://www.taptica.com/privacy/
Teads.TV https://teads.tv/privacy-policy/
Tealium https://tealium.com/protecting-your-privacy-and-your-data/
TEEMO https://teemo.co/fr/confidentialite/
Telecoming http://www.telecoming.com/privacy-policy/
TenMax https://www.tenmax.io/gdpr-privacy-policy
The Bridge https://bridgecdi.com/privacy.php
The Reach Group https://www.reachgroup.com/en/privacy-statement/
The Trade Desk https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy
Thomann https://www.thomann.de/de/compinfo_privacy.html
Thomann GmbH https://www.thomann.de/de/compinfo_privacy.html
ThoughtLeadr http://www.thoughtleadr.com/privacy-policy/
Thunder https://makethunder.com/privacy
TimeOne https://www.timeonegroup.com/privacy-policies/
Tinkoff.ru https://static.tinkoff.ru/documents/docs/processing-personal-data.pdf
Touch Ads https://touchads.com/company-index.html#privacy-policy
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
Trafmag http://trafmag.com/policy#gdpr
travel audience – An Amadeus Company https://travelaudience.com/product-privacy-policy/
Treepodia https://www.treepodia.com/En/docroot/Documents/Treepodia_Website_and_Platform_Privacy_Policy.pdf
Trend Research https://trendfrage.de/?ID=135
TreSensa http://tresensa.com/eu-privacy/index.html
Tribes Research https://www.tribesresearch.co.uk/terms-conditions-cookie-and-privacy-policy/
TripleLift https://triplelift.com/privacy/
TROVIT https://corporate.trovit.com/politica-de-privacidad
True Ultimate Standards Everywhere Inc. https://www.trustarc.com/privacy-policy/
TruEffect https://trueffect.com/privacy-policy/
Turbobytes https://www.turbobytes.com/gdpr/
TVadSync https://www.tvadsync.com/privacy-policy/
Twinpine http://twinpinenetwork.com/privacy-policy/
twyn http://www.twyn.com/datenschutz.html
Ubimo http://www.ubimo.com/privacy/
ucfunnel https://www.ucfunnel.com/privacy-policy
UDG https://www.udg.de/wp-content/uploads/2018/04/privacy_policy_EN.pdf
Umeng Plus Beijing Technology Limited Company https://dip.umeng.com/opt_out.html?spm=a211g2.181323.0.0.5c633604LjuRQc
Underdog Media https://underdogmedia.com/privacy-policy/gdpr
Undertone https://www.undertone.com/privacy/
UNICORN https://uncn.jp/cup?lan=en
Unisport https://www.unisport.dk/privacy/
Universo Online http://www.dynad.net/
usemax (Emego GmbH) http://www.usemax.de/?l=privacy
Value Media  https://www.valuemedia.pl/assets/polityka-prywatnosci.pdf
Ve Interactive https://www.ve.com/privacy-policy
Vertoz https://www.vertoz.com/gdpr
Vertriebswerk https://eazy.de/agb
Verve https://www.verve.com/privacy-policy/
Viant https://viantinc.com/privacy-policy/
Vidazoo http://www.vidazoo.com/privacy
Video Research Interactive https://www.videoi.co.jp/privacy/
Videology https://videologygroup.com/en/privacy-policy/
Viewbix http://corp.viewbix.com/cookie-policy/
Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy
Virtual Minds https://virtualminds.de/datenschutz/
VIVALU http://www.vivalu.com/downloads/de_DE/VIVALU_Datenschutz_2018.pdf
Vodafone GmbH https://www.vodafone.de/unternehmen/datenschutz-privatsphaere.html
VRTCAL https://vrtcal.com/docs/Terms.pdf
Vserv https://www.vserv.com/privacy-policy/
Vuble http://vuble.tv/privacy
WAP.CO.UK http://www.wap.co.uk/privacy.html
Wavenet https://www.wavenet.com.tw/privacy/
Waystack https://www.wayfair.com/customerservice/general_info.php#privacy
Weborama https://weborama.com/e-privacy/
Whichit UK Ltd https://www.getwhichit.com/dataprotection
White Ops https://www.whiteops.com/privacy
Wider Planet http://info.jp.widerplanet.com/policy/privacy?lang=en
Widespace https://www.widespace.com/legal/privacy-policy-notice/
Wonderbly https://wonderbly.com/pages/privacy-policy
WPP https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
Wunderman https://www.wunderman.com/privacy-policy
X-Social http://www.xsocialgroup.com/PrivacyPolicy.html
Yabbi http://dsp.yabbi.me/#popup-privacy
Yandex https://yandex.ru/legal/confidential/
YieldMo https://www.yieldmo.com/privacy/
Yieldr https://www.yieldr.com/privacy/
YOOSE https://www.yoose.com/privacy-policy
YOptima http://www.yoptima.com/privacy-policy
YouGov https://yougov.co.uk/about/terms-combined/#/terms
Yusp http://www.yusp.com/yusp-privacy-policy/
Zanox https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy
Zebestof http://www.zebestof.com/en/about-us-2/privacy-en/
Zentrick https://www.zentrick.com/privacy-policy/
ZMS https://zms.zalando.com/#
Zucks http://zucks.co.jp/en/privacy/
Zuuvi http://zuuvi.com/en/privacy.php
ZypMedia http://www.zypmedia.com/privacy-policy
360 http://www.360.cn/privacy/v3/bpsxy.html
Grupa TVN http://s.tvn.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf