Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Mobiem sp. z o.o. w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Usługodawca:

Mobiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-028), przy al. Stanów Zjednoczonych 61, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001054636,

Kontakt:
e-mail: biuro@mobiem.pl
al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

Jakie usługi świadczy Mobiem na swoich stronach:

 1. Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.):
  • § Usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem określonych Portali i Aplikacji zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Mobiem lub jej Partnerów udostępniania innym Użytkownikom,
  • § Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług, w tym również usług finansowych za pośrednictwem wybranych Serwisów,
  • § dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji użytkowników w oparciu o informacje dostarczone przez użytkownika, w szczególności poprzez analizę jego aktywności w Internecie;
 2. Dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji ;

Wymagania techniczne:

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
 2. Mobiem zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów i aplikacji dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script,Java, Flash oraz cookies.

Zakaz dostarczania treści bezprawnych:

 1. Zakazane jest korzystanie z Aplikacji i Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 4. Usługi społecznościowe dostępne z koniecznością rejestracji a mające za cel zamieszczenie w aplikacjach Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):
  • Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,
  • Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika Internetu,
  • Mobiem oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w aplikacji t, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych:
   • Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
   • Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
 5. Użytkownik korzystając z możliwości dodania Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
 6. Zgłoszenia treści bezprawnych należy przesyłać na adres mailowy biuro@mobiem.pl

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Mobiem sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 61 , 04-028 Warszawa lub elektronicznie na adres biuro@mobiem.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Mobiem.

Ochrona prywatności

 1. Mobiem gwarantuje Użytkownikom Portalu i/lub aplikacji prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Mobiem w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Mobiem umożliwia korzystanie ze swoich Aplikacji w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  • w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu i/lub Aplikacji aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
  • w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia Portalu i Aplikacji
  • w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.
 3. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

Nota prawna

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W przypadku, gdy określone Aplikacje będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych Aplikacji lub w samej Aplikacji pod postacią linku kierującego do odpowiedniej strony, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie jedynie do czynności składających się na korzystanie z takiej aplikacji bez konieczności bez rejestracji.
 3. Mobiem nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub w Aplikacjach informacji w ramach usług informacyjnych, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 4. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Aplikacji wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 5. Portal i/lub Aplikacje zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Aplikacji w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Mobiem poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.