Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach aplikacji Mobiem  jest spółka Mobiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-028), przy al. Stanów Zjednoczonych 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001054636.

W przypadku, gdy na określonej usługi inny podmiot posiada przymiot administratora danych, informacje w tym zakresie znajdują się w notach prawnych oraz podstronie listy dostawców usług.

Dane kontaktowe

Z Mobiem możesz się skontaktować:

 1. Poprzez adres:  email biuro@mobiem.pl
 2. Listownie na adres: Mobiem sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

Mobiem wyznaczyła Piotra Łochowskiego na stanowisko Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres pocztowy:
Mobiem sp. z o.o.
Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

Adres email: iodo@mobiem.pl

Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych

Mobiem publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w każdej aplikacji i pod każdym formularzem, za pośrednictwem których zbierane są dane osobowe, ponadto w niniejszej zakładce prywatnosc.mobiem.pl.
W ramach publikowanych informacji powiemy Tobie:

 1. Jakie są cele przetwarzania danych
 2. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe
 3. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane
 4. Komu udostępniliśmy Twoje  dane
 5. Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
 6. Jakie prawa przysługują Tobie i jak możesz je zrealizować.

Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

Możesz tego dokonać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z przygotowanych narzędzi tj.:

 1. niniejszej strony i formularza kontaktowego na niej zamieszczonego lub
 2. listownie na adres Inspektora Ochrony Danych

Jak realizujemy twoje uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni a szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy.

W zakresie:

 1. prawa dostępu - otrzymasz link do lokalizacji z której będziesz mógł pobrać plik z kopią danych osobowych jakie przetwarzamy
 2. prawa sprzeciwu - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych
 3. prawo sprostowania - jeżeli masz konto w ramach usług Mobiem, zmiany danych dokonasz samodzielnie, jeżeli twój wniosek wykracza poza udostępnione funkcjonalności otrzymasz od Nas informację i potwierdzenie zmiany danych.
 4. prawo ograniczenia przetwarzania - otrzymasz od Nas informacje a jeżeli twoje żądanie będzie uzasadnione także  potwierdzenie ograniczenia przetwarzania.
 5. prawo do bycia zapomnianym - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji.
 6. prawo do przenoszenia danych - otrzymasz link do lokalizacji z której będziesz mógł pobrać plik z ustrukturyzowaną kopią danych osobowych, przygotowanych do przeniesienia.
 7. cofnięcie zgody - w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

Twoje prawa

Prawo dostępu

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach. Więcej

Prawo sprostowania

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych. Więcej

Prawo ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. Więcej

Prawo sprzeciwu

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się  na nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych. Więcej

Prawo do bycia zapomnianym

W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki. Więcej

Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody lub w związku z realizacją umowy. Więcej

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej