Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów i osób występujących w imieniu kontrahentów w ramach relacji biznesowych utrzymywanych z Mobiem

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest:
Mobiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-028), przy al. Stanów Zjednoczonych 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001054636.

Dane kontaktowe

Adres email: biuro@mobiem.pl lub pisemnie na następujący adres: al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa,

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych tj. osobę, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Adres pocztowy:
Mobiem sp. z o.o.
Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa
Adres e-mail: iodo@mobiem.pl

Źródło Danych

Dane zostały pozyskane bezpośrednio lub od kontrahenta Mobiem jako dane osobowe organu odpowiedzialnego za zaciąganie praw i zobowiązań w imieniu tego podmiotu lub osoby kontaktowej odpowiedzialnej koordynację wykonania umowy.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku  realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych w postaci windykacji:

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne - bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.