Dane kontrahentów

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów i osób występujących w imieniu kontrahentów w ramach relacji biznesowych utrzymywanych z  MOBIEM Polska

Administrator danych

Administratorem danych jest:
Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 5a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671944.

Dane kontaktowe: tel.: +48 22 595 16 13
e-mail: biuro@mobiem.pl
ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iodo@mobiem.pl, tel.: +48 22 595 16 13 lub pisemnie (adres siedziby administratora) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Źródło Danych

Dane zostały pozyskane bezpośrednio lub od kontrahenta MOBIEM Polska jako dane osobowe organu odpowiedzialnego za zaciąganie praw i zobowiązań w imieniu tego podmiotu lub osoby kontaktowej odpowiedzialnej koordynację wykonania umowy.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku  realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych w postaci windykacji:

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne - bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.